Coachning

​​​​​​​Här jobbar vi med coaching, både individuellt och inom ledningsgruppen.

Individuell coaching

Är ett både individ- och verksamhetsanpassat personligt stöd. Målet är att motivera och föra fram ledare till personliga resultat som uppfyller både deras egna och verksamhetens mål genom ett säkrare ledarskap. Abilitys Coaching består av en strukturerad metod att hantera ledarens arbete inom ett team. Tillsammans med en seniorkonsult behandlar vi ledarskapet utifrån aktuella frågeställningar. Regelbundna och väl förberedda möten genomförs under en fastställd period. Dessa möten används som underlag för diskussion, genomgång och uppföljning av såväl aktiviteter som egna tankar. Varje enskilt möte har en anpassad agenda och mötet avslutas först när denna är genomförd. Vi använder endast beprövade testverktyg som underlag för vårt arbetsupplägg.

Förväntat resultat

Processen kan förväntas ge följande resultat:
 • Fördjupad självinsikt
 • Ökad medvetenhet om hur man framgångsrikt hanterar starka respektive svaga sidor
 • Ökad kunskap om och förståelse för andras beteende
 • Förbättrad samarbets- och ledarförmåga
 • Stöd i den egna kompetensutvecklingen
 • Förbättrad beslutsförmåga och tydligare målfokusering

Genom arbetet med ovanstående frågor kommer deltagaren att förbättra och effektivisera sitt agerande, inom såväl som utom företaget. Det medför i sin tur ökad motivation och bättre resultat.

Coachning för ledningsgrupp

Är anpassat efter behovet att utveckla ledningsgruppens arbete, skapa ett starkare team och förbättra det individuella ledarskapet. Processen innefattar ett antal seminariedagar för gruppen samt individuell coaching under en fastställd period. Deltagarna genomgår personlighetsanalys för att ge ökad självinsikt och därmed också få bättre förutsättningar att lyckas i sin ledarroll och som teammedlem.
Ledningsgruppens roll är alltid viktig, men kanske särskilt viktig när svåra beslut behöver tas och när enigheten bakom besluten är avgörande. Gruppens medlemmar behöver känna varandra väl för att kunna samverka på bästa möjliga sätt. Det ställs höga krav i fråga om relations- och samarbetsförmåga samt kreativitet, allt i syfte att bidra till utveckling av verksamheten.

Förväntat resultat

 • Effektivare möten
 • Ökad samarbetsförmåga, kunskap om och förståelse för varandra
 • Samstämmighet kring ledningsgruppens arbete
 • Ett tryggt, konstruktivt och högt presterande team

360° Development analysis

Är en web-baserad process i syfte att hjälpa chefer att utveckla sitt eget ledarskap. Metoden ger en grundlig återkoppling till deltagaren om styrkor och svagheter som leder till ökad självinsikt och därmed ett effektivare arbetssätt. Metoden ingår i MDA men kan också användas enskilt.

Deltagaren besvarar frågor fördelade inom 8 områden:
Förmåga att:
 • leda sig själv
 • leda sina medarbetare
 • kommunicera
 • engagera
 • delegera
 • konflikthantera
 • fatta beslut
 • nå resultat
Studien genomförs som en web-enkät och svaren sammanställs därefter grafiskt. Resultatet samägs av deltagaren och uppdragsgivaren. I samband med överlämnandet av resultatet erhåller deltagaren även ett individuellt anpassat förslag till utvecklingsåtgärder.

UPPLÄGG

360°-analysen kartlägger en persons prestation bland de olika medarbetare som har med personen i fråga att göra. Det kan röra sig om överordnad, underställd eller andra aktörer i sammanhanget. I analysen utvärderar även deltagaren sig själv i s.k.self-rating. Processen lägger en stabil grund för en konkret utvecklingsplan.
 • fisk1
 • Outplacement-I-orebro
 • Rekrytering-i-orebro

Management development assessment (MDA)

Kan beskrivas som effektiva, snabba och operativa utvecklingsprocesser till stöd för individer och team i olika faser inom företaget. MDA bidrar till att bedöma förutsättningar att göra bra prestationer grundat i individens egen förmåga och motivation.
 
MDA är uppbyggd kring vår basfilosofi; B = F (P,S) vilket betyder ”Beteendet är en Funktion av Personligheten och den situation man befinner sig i”. Den är en viktig utgångspunkt för att kunna utveckla ett beteende till att bli en framgångsfaktor.
​​​​​​​

Upplägg

1. Personlighetstestet ”Perspektiv”
2. Personlig intervju
3. 360° Development Analysis
4. Utvärdering och återkoppling

Resultatet presenteras muntligt och grafiskt för arbetsgivaren och genom återkoppling till deltagaren.

​​​​​MDA

 • Ger återkoppling till deltagaren om hans/hennes ledarskapsförmåga och stöttar deltagaren i sin personliga utveckling.
 • Hjälper deltagaren att upptäcka och välja rätta åtgärder för att optimera erfarenheter och kunskaper i det nuvarande arbetet och för kommande potentiella positioner inom organisationen.
 • Förbättrar kommunikationen mellan chef och medarbetare och ger därmed ett bredare perspektiv runt diskussionerna om utveckling.
 • Genomlyser utvecklingsbehov på chefsnivå genom att studera nivåer på såväl erfarenhet som kunskap.

Stresshantering

Stress och stressrelaterad ohälsa är idag något som de flesta inom arbetslivet kan relatera till. Just nu ökar stressnivån i Sverige mer än någonsin och kostar företag och samhället i stort, miljardbelopp. I samma takt förstör den i hög grad livet för både enskilda människor och familjer. Arbetsmiljöverket skärper nu kraven på arbetsgivare som, om inte reglerna följs, riskerar kraftiga böter.


Stresshanteringsverktyget SPOTstress

De åtgärder som används för att hantera stress idag, är oftast reaktiva, dvs de sätts in när individen i fråga är så pass drabbad att han eller hon inte längre kan arbeta. Med vårt stresshanteringsverktyg (SPOTstress) skiftas fokus till proaktivitet och ger möjlighet att agera innan det är för sent. Genom att jämföra stressnivå med stresstålighet kan vår metod även användas för att predicera framtida hälsostatus i en organisation. Metoden grundar sig på ett holistiskt synsätt och tar därför både privata och arbetsrelaterade faktorer i beaktande.

Upplägg

Vi mäter aktuell stressnivå och förmåga att hantera stress, genom ett webbaserad test som kan utföras på alla enheter; telefon, surfplatta eller dator. Därefter presenterar vi en resultatrapport som visar hur den individuella medarbetaren mår och hur han eller hon hanterar stress i olika situationer. Resultaten analyseras av specialister som därefter presenterar skräddarsydda lösningar. Därmed säkerställs kostnadseffektiva åtgärder, en garanti för att resurserna satsas på rätt område. Metoden kan användas individuellt men rekommenderas för samtliga medarbetare i ett företag för att ge en tydlig och enhetlig bild av den generella stressnivån. Med SPOTstress tar företaget ett stort ansvar för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö.